PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. “RODZINA W CENTRUM”

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433 z póź. zm.) informuję o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner wiodący projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń.

Cal projektu: zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko – pomorskim.

Ostatnia aktualizacja:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU “SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU)”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zaprasza:

  • osoby z niepełnosprawnością i opiekunów osób niepełnosprawnych;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej działających na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • wszystkich zainteresowanych wspieraniem osób niepełnosprawnych w powiecie tucholskim;
    do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane główne elementy modelu oraz narzędzia aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Terminy spotkań:

15.02.2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach, ul. Dworcowa 39, godz. 17.00
16.02.2017 r. – Wiejski Dom Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7, godz. 16.30
17.02.2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, godz. 16.30
18.02.2017 r. – Książnica Tucholska, ul. Pocztowa 7b, godz. 10.00
18.02.2017 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, ul. Główna 35, godz. 13.00
22.02.2017 r. – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (Dom Kultury),
ul. Wincentego Witosa 1, godz. 16.30

Ostatnia aktualizacja:

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
na pilotażowe przetestowanie modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną
w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób
z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 33 Ustawy
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób
z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” realizowanego z Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach konkursu drugiego etapu na opracowanie Środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i wdrożenie Środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną opracowanego w ramach pierwszego etapu konkursu. Poza partnerem/partnerami wybranymi w ramach konkursu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zastrzega sobie prawo naboru partnera z sektora finansów publicznych.

2.   Zakładane na lata 2017 – 2020 cele szczegółowe projektu będą obejmować między innymi tematykę:
– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. poprzez wykorzystanie gospodarstw opiekuńczych jako miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– organizacja wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Otwartych Punktach Integracji tworzonych na bazie gospodarstw opiekuńczych;
– mieszkalnictwo treningowe i wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– koordynację działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Grupa docelowa:
– odbiorcy modelu: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny;
– użytkownicy modelu: jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych, gospodarstwa opiekuńcze.

4. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez:
a) udział w rekrutacji uczestników;
b) udział w zespole koordynującym;
c) przygotowanie zakresu terapii prowadzonej w otwartych punktach integracji;
d) współpraca w organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowanych w ramach projektu, w tym: tworzeniu, ewaluacji kontraktów aktywizacyjnych, organizacji działań realizowany w otwartych punktach integracji, mieszkaniach treningowych i wspieranych, poprzez wykorzystanie swoich zasobów ludzkich, technicznych i lokalowych.

5. Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.

6. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO W i M 2014 – 2020 tj. między innymi: spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Przewidywane ramy czasowe realizacji projektu: 2017 – 2020.

8. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty
i wytyczne:
a)   Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
c)  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
d)  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, oraz inne akty prawne dotyczące realizowanego zakresu.

9. Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, że jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

10. Kryteria wyboru partnera:
10.1 Kryteria formalne:
1) oferta została złożona we wskazanym terminie, we właściwej formie i do właściwej jednostki;
2) profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami interwencji projektu, tj. winien dotyczy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
3) wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty tj.:
a) karta zgłoszenia partnera podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie; wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
b) oświadczenia partnera o niepodleganiu wykluczeniu podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);
d) aktualny statut podmiotu;
e) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
Dokumenty, o których mowa w pkt c – e, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
4) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
5) niespełnienie jednego lub więcej kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty;
6) na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

10.2 Kryteria merytoryczne:
1) doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną:
a) skala punktowa: 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Informacji na temat działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić informacje o działaniach realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie ostatnich 10 lat (tj. od dnia 22.01.2007 r. do dnia ogłoszenia konkursu). Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę realizowane działania:
– w aspekcie ilościowym – liczby realizowanych działań różnego rodzaju, liczby beneficjentów;
– w aspekcie jakościowym – różnorodności i innowacyjności realizowanych działań, podobieństwa zrealizowanych działań do zadań planowanych w projekcie; 
2) planowany wkład partnera do realizacji projektu:
a) waga kryterium – 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Informacja
o planowanym wkładzie partnera, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić informacje o zasobach, jakie planuje wykorzystać w realizacji projektu, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
– zasoby ludzkie: należy wskazać i opisać personel, który może uczestniczyć w realizacji projektu zgodnie ze stanem na dzień składania oferty; nie należy podawać danych osobowych osób mogących wziąć udział w realizacji projektu; przykładowy opis: terapeuta zajęciowy – pracuje w naszej jednostce z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, realizuje wsparcie
w formie zooterapii.
– zasoby lokalowe i techniczne – oferent zobowiązany jest przedstawić będące w jego dyspozycji zasoby lokalowe (pomieszczenia) i techniczne (np. sprzęt, środki transportu), które mogą być wykorzystane ma potrzeby realizacji projektu;
3) zgodność działania partnera z celami partnerstwa:
a) waga kryterium – 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Opis działalności partnera, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić swoją działalność w zakresie zgodności z celami partnerstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
10.3 Komisja konkursowa powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dokona oceny ofert biorąc pod uwagę wskazane kryteria. Wybrana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów ze wszystkich kryteriów.

11.  Termin i sposób składania ofert
Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Oferta partnerska w projekcie “Samodzielnie (nie samemu)” należy składać lub nadsyłać do dnia 15.02.2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. nr 10) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu oferty do PCPR. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

12. Przewidywana liczba partnerów wybrana w ramach niniejszego konkursu ofert – 1.

13. Wymagane dokumenty:
a) karta zgłoszenia partnera (zał. 1) podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie;
b) oświadczenia partnera (zał. 2) podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);
d) aktualny statut podmiotu;
e) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;
f) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych;
g) Informacja o realizowanych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w pkt c – d, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

14. Informacje dodatkowe
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a)  wyboru jednego partnera do realizacji projektu;
b) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania;
c) negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku
o dofinansowanie i umowy partnerskiej;
d) unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
W przypadku unieważnienia wyboru ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności, ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2017 r. o godz. 9.00. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola – www.pcprtuchola.pl. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.

16. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Przemysław Zysnarski, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola,
tel. 052 559 20 18, e-mail: samodzielnie.tuchola@wp.pl.

17. Załączniki:
1) Karta zgłoszeniowa partnera.
2) Wzór oświadczenia partnera o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie.
3) Wzór Informacji na temat działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
4) Wzór Informacji o planowanym wkładzie partnera.
5) Wzór Opisu działalności partnera.

Ostatnia aktualizacja:

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd”

W związku z wprowadzonymi. przez Radę Nadzorczą PFRON (Uchwała nr 9/2014 z dnia 09.06.2014r.) zmianami informujemy, że skrócono termin przyjmowania wniosków – Moduł I

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej
:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

d) Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla  osoby zależnej.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 30 sierpnia 2014roku.

Moduł II pozostaje bez zmian.
Więcej informacji o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (pokój 08, 010) tel. 052 559-02-19 lub 052 559-20-18 .

Ostatnia aktualizacja:

PROGRAM – AKTYWNY SAMORZĄD

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU “AKTYWNY SAMORZĄD”

Realizator programu: samorząd powiatowy (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS).

Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 września 2013 roku

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cele szczegółowe programu w 2013 roku:

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Adresat programu (Moduł I):
 
Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 –  osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.”

Obszar C Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł I):

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– w module II – przerwa w nauce.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła kwotę 10.000 zł konieczne będzie zabezpieczenie udzielonego dofinansowania (weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową). Górną wartością sumy wekslowej jest wartość udzielonego dofinansowania, powiększona o odsetki, określone w umowie dofinansowania  oraz koszty dochodzenia roszczeń.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

– Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadania 1 i 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
– Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Ostatnia aktualizacja:

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO – SPOŁECZNA RADA

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO

Starosta Tucholski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego do zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy staroście tucholskim.
Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę organizacji – jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótki opis prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej do dnia 01.03.13 r. w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pocztowa 7, w Tucholi.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem 052 559-02-19 osoba do kontaktu: Hanna Zielinska PCPR p.08

Ostatnia aktualizacja: