Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej.

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt ten ma za zadanie przetestować opracowane teoretycznie rozwiązania zwiększające skuteczność działań jednostek pomocy społecznej. W ramach tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia PCPR będzie wdrażał usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla rodzin z dziećmi. Poradnictwo świadczone będzie w oparciu o standardy opracowane docelowo dla wszystkich jednostek organizujących taką pomoc.

Ostatnia aktualizacja:

Projekt systemowy w 2012 roku

Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2012 rok.

Celem projektu systemowego w 2012 roku był wzrost aktywizacji społecznej
i zawodowej klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w latach
2012 – 2013.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte dwie grupy docelowe. Pierwszą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Drugą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie
nie pracują, tzn., nieaktywne zawodowo przysposabiające się do opuszczenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Projekt zakłada pięć celów szczegółowych:

– Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
i sprawności psychofizycznej w 2012;
– Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
i sprawności psychofizycznej w 2013;
– Wzrost aktywizacji zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności, kontynuacja i sfinansowanie wykształcenia powracających w 2013;
– Wzrost efektywności pracy PCPR w latach 2012 – 2013.

Projekt realizowany jest od stycznia 2012 do grudnia 2013. Całkowita wartość projektu 406.298,85 zł

Ostatnia aktualizacja:

Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2011 rok.

Celem projektu systemowego w 2011 roku była reintegracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie w zakresie edukacyjnym, zdrowotnym, społecznym i zawodowym z terenu powiatu tucholskiego oraz podniesienie skuteczności działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach projektu systemowego wsparciem objęte zostały osoby korzystające
z pomocy społecznej, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 
Projekt poza celem głównym zakładał również pięć celów szczegółowych:
 
– Podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych;
– Nabycie umiejętności korzystania z technologii IT;
– Podniesienie sprawności psychofizycznej;
– Usprawnienie poruszania się na rynku pracy poprzez wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju;
– Podniesienie skuteczności działań PCPR wobec klientów.
 
Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 190.292,00 zł.

Ostatnia aktualizacja:

„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi w roku 2011 realizuje projekt konkursowy „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 mieszkańców powiatu tucholskiego:
– 10 osób niepełnosprawnych
– 5 osób bezrobotnych
Wsparcie kierowane do Beneficjentów Ostatecznych to:
– zajęcia z trenerem umiejętności społecznych
– wsparcie psychologa
– doradztwo zawodowe
– kursy zawodowe
– warsztaty, zwiększające umiejętności społeczne
– wyjazdy i wyjścia integracyjne
– poznawanie bazy kulturalnej i społecznej powiatu tucholskiego
– 5-miesięczny płatny staż zawodowy


Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Różnorodne formy wsparcia mają na celu zwiększenie partycypacji Beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym. Projekt nakierowany jest także na ukazanie osób niepełnosprawnych jako silnie zmotywowanych i pełnowartościowych pracowników, m. in. poprzez organizację seminarium dla pracodawców z terenu powiatu tucholskiego pt. „Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.


Wartość projektu wynosi 405.812,50 zł.

Ostatnia aktualizacja:

„Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu”

W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wnioskowało do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środki z programu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną. W ramach konkursu złożono dwa projekty: „Rodzina – Rodzinie – grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu” oraz „Rodzina zastępcza niespokrewniona
z dzieckiem – szansą na nowy dom”, które otrzymały dofinansowanie.
W okresie od 04.09.2009r do 30.11.2009r. zorganizowano grupę wsparcia
dla niespokrewnionych z dzieckiem rodziców zastępczych. W grupie wzięło udział 6 rodzin
w tym 3 zawodowe. Podczas zajęć rodzice trenowali podstawowe umiejętności wychowawcze, przyglądali się swoim mocnym i słabym stronom, analizowali trudności wychowawcze, konstruktywne zachowania. Trening obejmował następujące obszary:

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci,
 • budowanie zdrowych, mocnych relacji z dzieckiem,
 • konstruktywna komunikacja z dzieckiem,
 • wyrażenie i radzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,
 • sytuacje kryzysowe – radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci,
 • stawianie granic w wychowaniu,
 • wychowanie ku wartościom.
  Spotkania odbywały się w Domu Dziecka w Tucholi.

Ostatnia aktualizacja:

„Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w listopadzie 2009 roku przystąpiło do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu:
VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pt. „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie przez min. 24 osoby kompetencji społecznych klientów/ek instytucji sprzyjających integracji zawodowo – społecznej;
 • Stworzenie przez min. 24 osoby Indywidualnych Planów Działania klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach, wzmocnienie poczucia kontroli i wpływu na własne życie;
 • Poprawa wizerunku klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej wśród społeczności lokalnej;
 • Wzrost efektywności klientów/ek instytucji w poruszaniu się po rynku pracy poprzez rozwijanie swojego potencjału;
 • Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach społecznych i zawodowych;
 • Nabycie przez min. 24 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wiedzy i kompetencji do pełnienia roli trenera coacha oraz stosowania metody i narzędzi coachingu w aktywizacji społeczno – zawodowej;
 • Nabycie przez min. 24 pracowników umiejętności wykorzystania coachingu w pracy na rzecz swoich klientów/tek instytucji;
 • Rozwijanie nowych form i metod pracy wzmacniających skuteczność działań instytucji i jakości pomocy i integracji społecznej;
 • Przyczynianie się do zniesienia nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji w środowisku społecznym i zawodowym;
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
 • Wzbudzenie motywacji do samorozwoju.
  Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 30 pracowników instytucji pomocy
  i integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czerwcu 2010 roku
  do projektu przystąpi 30 klientów w/w instytucji.
  Projekt realizowany jest od listopada 2009 r. do maja 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 567.491,00 zł.

Ostatnia aktualizacja:

„Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem – szansą na nowy dom”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku zorganizowało szkolenia
dla kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Diagnozę pedagogiczno – psychologiczną przeprowadził Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy „Caritas” w Bydgoszczy. Po zakończeniu procedur szkoleniowych udało się pozyskać 6 kandydatów gotowych do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.

Ostatnia aktualizacja:

Projekt systemowy 2010 r.

2010 ROK

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Celem projektu jest wyposażenie młodzieży usamodzielnianej z placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodzin zastępczych w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej. Wsparciem zostanie objęta również grupa uczestników z WTZ, która zostanie zmotywowana do podjęcia pozytywnych zmian i integracji zawodowej i społecznej.

Cele szczegółowe:
– Zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin zastępczych.
– Nabycie umiejętności społecznych przez młodzież z placówki oraz z rodzin zastępczych. Cel ten realizowany będzie poprzez wspomaganie młodzieży w przezwyciężaniu problemów z określeniem swojej ścieżki życiowo- zawodowej.
– Wytworzenie u dzieci i młodzieży postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzyskiwanie większej pewności siebie. Cel ten realizowany będzie poprzez aktywną pracę z młodzieżą.
– Nabycie umiejętności techniki komputerowej związanych z obsługą komputera.
– Wytworzenie wśród uczestników potrzeby współdziałania i integracji poprzez intensywny wysiłek psycho- fizyczny.
– Zwiększenie motywacji młodzieży do działania , wzmocnienie potencjału zawodowego i społecznego.

Uczestnicy:
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 2 grupy docelowe. I grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, tzn. są nieaktywni zawodowo, przysposabiają się do opuszczenia placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz rodziny zastępcze, które mają trudności z integracją społeczną i zawodową. Wsparciem w tej grupie zostanie objętych min, 15 osób- wychowanków Domu Dziecka będących przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki oraz ogólnej drogi życiowej oraz 4 osoby wychowywane w rodzinach zastępczych.
II grupą docelową są uczestnicy WTZ, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ. Są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania.
W projekcie realizowane będą następujące zadania:
– dla I grupy docelowej:
trening kompetencji społecznych kurs komputerowy obóz integracyjny kurs prawa jazdy
– dla II grupy docelowej:
zajęcia z doradcą zawodowym trening kompetencji społecznej trening zastępowania agresji

Ostatnia aktualizacja:

„Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” zorganizowanego z okazji międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Tucholi w 2009 roku zrealizował projekt pt. „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”. Projekt dofinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej (TMZC) w Cekcynie. 
W ramach projektu przeprowadzone zostały akcje, które miały zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych
ze społeczeństwem. Były to dni szczególnie poświęcone podnoszeniu świadomości
o problemach ludzi niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
– Konkurs fotograficzny „nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność”;
– Akcja „uwolnijcie chodniki i schody”.
Podczas tej akcji wolontariusze wraz z osobami niepełnosprawnymi koordynowani przez opiekunów, podzieleni na kilka grup zbadali Tucholę pod kątem barier architektonicznych umożliwiających lub utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z różnych obiektów użyteczności publicznej.
– Festiwal piosenki „Baw się z country” i konferencja „Nie jesteś sam – zrozumieć  niepełnosprawność”.
Festiwal „Baw się z country”: odbył się 1 grudnia 2009 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i cieszył dużym zainteresowaniem.
Działaniem naszym objęliśmy w szczególności dzieci niepełnosprawne z Tucholi
i pobliskich Gmin. Pokazaliśmy im, iż mogą spotkać w swoim życiu osoby z różną niepełnosprawnością, ale przede wszystkim to, że niepełnosprawny nie oznacza niesprawny, lub „gorszy” ale wręcz odwrotnie. Oznacza osoby z ogromnym potencjałem energii, witalności życiowej, niejednokrotnie bardzo uzdolnione plastycznie, muzycznie itp. Zorganizowanie tych dni to przyznanie równych praw do akceptacji dzieci niepełnosprawnych w lokalnym środowisku.
W festiwalu wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne w różnym wieku.
– Konferencja „Nie jesteś sam – zrozumieć niepełnosprawność” odbyła się dnia
5 grudnia 2009r. w Tucholskim Ośrodku Kultury i poświęcona była nowym metodom rehabilitacji i podsumowaniu akcji “ Uwolnijcie chodniki i schody”.

Ostatnia aktualizacja:

Projekt systemowy 2009 r.

2009 r.

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz osób korzystających z pomocy społecznej i ich otoczenia społecznego.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, aktywizacja na rynku pracy oraz nabycie umiejętności grupowego rozwiązania trudnych sytuacji. Przygotowanie 8 osób niepełnosprawnych (teoretyczne, praktyczne) do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe. Podniesienie świadomości o istniejących możliwościach z zakresu poradnictwa prawnego dotyczącego zatrudnienia,
Wyrobienie wśród uczestników zaradności życiowej zwiększenie umiejętności komunikacyjnych. Poprawa stanu psychofizycznego, stworzenie warunków do nawiązania nowych znajomości u osób z orzeczonym stopniem lekkim lub umiarkowanym niepełnosprawności.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu systemowego; Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego; są dwie grupy. Pierwszą grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej, niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz stanowiące ich otoczenie społeczne. Drugą grupą docelową jest 8 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Działania.

W tym roku podpisano 8 kontraktów socjalnych z osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (pierwsza grupa docelowa). Osoby te uczestniczyły w treningu interpersonalnym (20 godz.), zajęciach z doradcą zawodowym (3 godz.), a także miały możliwość skorzystania z porady prawnej (1 godz.). W/w osoby skierowane zostały na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Przewidziana jest również wycieczka uczestników projektu na targi pracy do Poznania.

Drugą grupą docelową jest 8 rodzin wykluczonych społecznie objętych metodą Konferencyjnej Grupy Rodzinnej (w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej). Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) jest metodą pracy z rodziną, spotkaniem jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem, często przed ingerencją ze strony pomocy społecznej. Przy wdrażaniu metody KGR na terenie powiayu tucholskiego pracować będzie 7 pracowników socjalnych, których głównym zadaniem jest wyselekcjonowanie ze środowiska lokalnego rodziny mogącej przystąpić do metody i jej zgłoszenie. Aktywnie udziela się również 2 koordynatorów, wspierających swoją pracą wszyskie działania w obrębie KGR.

Ostatnia aktualizacja: