Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

Wykonujący obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO – informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, nr NIP 561-14-03-965, REGON: 092539517, tel. 052 559 20 18, e.mail: pcprtuchola@wp.pl.

Kontakt do inspektora danych osobowych: Tomasz Jutrowski, inspektor.rodo@wp.pl

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

  1. Dane osobowe przetwarzane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wyłącznie w celu wykonywania określonych prawem zadań i obowiązków.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub więcej liczbie określonych celów:

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi;

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub inne osoby fizycznej;

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII DANYCH

Zgodnie z RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Dane, o których mowa wyżej mogą być przetwarzane jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, że osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa wyżej;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

4) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;

5) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

6) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

7) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

8) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

9) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

10) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

  1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 pkt 8, jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi wdraża i realizuje procedury mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych, m.in. poprzez:

1) przetwarzanie danych osobowych tylko w wyraźnie określonych i uzasadnionych prawnie celach;

2) pozyskiwanie i przetwarzanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne;

3) przetwarzanie danych osobowych tylko przez określony prawnie czas;

4) przetwarzanie danych osobowych tylko przez osoby do tego upoważnione, znające
i stosujące procedury bezpieczeństwa;

5) uaktualnienia danych osobowych;

6) wdrażanie procedur wewnętrznych, w tym prowadzenie kontroli wewnętrznej i audytów
w zakresie przetwarzania danych;

7) przetwarzanie danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych, informatycznych i organizacyjnych.

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi pochodzą od:

1) osób, których dane dotyczą;

2) innych administratorów danych osobowych, jeżeli dostęp do tych danych jest zgodny z prawem;

3) z powszechnie dostępnych źródeł.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi udostępnia przetwarzane dane osobowe tylko podmiotom, które wykażą podstawę prawną do żądania tych danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przechowywane są tylko w niezbędnym, określonym przez przepisy prawa czasie, w szczególności przez Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie ma procedur polegających wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii;

2) żądania ich sprostowania;

3) żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) uzyskania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;

8) okresie przechowywania danych osobowych.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych praw należy przesłać żądanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola lub pcprtuchola@wp.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 8 czerwca, 2020 18:06