OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
na pilotażowe przetestowanie modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną
w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób
z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 33 Ustawy
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób
z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” realizowanego z Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach konkursu drugiego etapu na opracowanie Środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną.

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i wdrożenie Środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną opracowanego w ramach pierwszego etapu konkursu. Poza partnerem/partnerami wybranymi w ramach konkursu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi zastrzega sobie prawo naboru partnera z sektora finansów publicznych.

2.   Zakładane na lata 2017 – 2020 cele szczegółowe projektu będą obejmować między innymi tematykę:
– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną, m.in. poprzez wykorzystanie gospodarstw opiekuńczych jako miejsca rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– organizacja wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Otwartych Punktach Integracji tworzonych na bazie gospodarstw opiekuńczych;
– mieszkalnictwo treningowe i wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
– koordynację działań na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Grupa docelowa:
– odbiorcy modelu: dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny;
– użytkownicy modelu: jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych, gospodarstwa opiekuńcze.

4. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez:
a) udział w rekrutacji uczestników;
b) udział w zespole koordynującym;
c) przygotowanie zakresu terapii prowadzonej w otwartych punktach integracji;
d) współpraca w organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie realizowanych w ramach projektu, w tym: tworzeniu, ewaluacji kontraktów aktywizacyjnych, organizacji działań realizowany w otwartych punktach integracji, mieszkaniach treningowych i wspieranych, poprzez wykorzystanie swoich zasobów ludzkich, technicznych i lokalowych.

5. Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.

6. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO W i M 2014 – 2020 tj. między innymi: spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Przewidywane ramy czasowe realizacji projektu: 2017 – 2020.

8. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty
i wytyczne:
a)   Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
c)  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
d)  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, oraz inne akty prawne dotyczące realizowanego zakresu.

9. Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, że jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

10. Kryteria wyboru partnera:
10.1 Kryteria formalne:
1) oferta została złożona we wskazanym terminie, we właściwej formie i do właściwej jednostki;
2) profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami interwencji projektu, tj. winien dotyczy wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
3) wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty tj.:
a) karta zgłoszenia partnera podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie; wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
b) oświadczenia partnera o niepodleganiu wykluczeniu podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);
d) aktualny statut podmiotu;
e) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
Dokumenty, o których mowa w pkt c – e, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
4) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
5) niespełnienie jednego lub więcej kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty;
6) na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.

10.2 Kryteria merytoryczne:
1) doświadczenie w realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną:
a) skala punktowa: 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Informacji na temat działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić informacje o działaniach realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie ostatnich 10 lat (tj. od dnia 22.01.2007 r. do dnia ogłoszenia konkursu). Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę realizowane działania:
– w aspekcie ilościowym – liczby realizowanych działań różnego rodzaju, liczby beneficjentów;
– w aspekcie jakościowym – różnorodności i innowacyjności realizowanych działań, podobieństwa zrealizowanych działań do zadań planowanych w projekcie; 
2) planowany wkład partnera do realizacji projektu:
a) waga kryterium – 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Informacja
o planowanym wkładzie partnera, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić informacje o zasobach, jakie planuje wykorzystać w realizacji projektu, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
– zasoby ludzkie: należy wskazać i opisać personel, który może uczestniczyć w realizacji projektu zgodnie ze stanem na dzień składania oferty; nie należy podawać danych osobowych osób mogących wziąć udział w realizacji projektu; przykładowy opis: terapeuta zajęciowy – pracuje w naszej jednostce z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, realizuje wsparcie
w formie zooterapii.
– zasoby lokalowe i techniczne – oferent zobowiązany jest przedstawić będące w jego dyspozycji zasoby lokalowe (pomieszczenia) i techniczne (np. sprzęt, środki transportu), które mogą być wykorzystane ma potrzeby realizacji projektu;
3) zgodność działania partnera z celami partnerstwa:
a) waga kryterium – 0-5;
b) sposób przedstawienia spełniania kryterium – zgodnie ze wzorem Opis działalności partnera, stanowiącym załącznik do ogłoszenia;
c) opis kryterium – oferent zobowiązany jest przedstawić swoją działalność w zakresie zgodności z celami partnerstwa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
10.3 Komisja konkursowa powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dokona oceny ofert biorąc pod uwagę wskazane kryteria. Wybrana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów ze wszystkich kryteriów.

11.  Termin i sposób składania ofert
Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Oferta partnerska w projekcie “Samodzielnie (nie samemu)” należy składać lub nadsyłać do dnia 15.02.2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. nr 10) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu oferty do PCPR. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

12. Przewidywana liczba partnerów wybrana w ramach niniejszego konkursu ofert – 1.

13. Wymagane dokumenty:
a) karta zgłoszenia partnera (zał. 1) podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie;
b) oświadczenia partnera (zał. 2) podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu;
c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty);
d) aktualny statut podmiotu;
e) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego;
f) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych;
g) Informacja o realizowanych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna, której wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w pkt c – d, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

14. Informacje dodatkowe
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a)  wyboru jednego partnera do realizacji projektu;
b) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania;
c) negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku
o dofinansowanie i umowy partnerskiej;
d) unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
W przypadku unieważnienia wyboru ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności, ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2017 r. o godz. 9.00. Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola – www.pcprtuchola.pl. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie.

16. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Przemysław Zysnarski, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola,
tel. 052 559 20 18, e-mail: samodzielnie.tuchola@wp.pl.

17. Załączniki:
1) Karta zgłoszeniowa partnera.
2) Wzór oświadczenia partnera o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w konkursie.
3) Wzór Informacji na temat działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
4) Wzór Informacji o planowanym wkładzie partnera.
5) Wzór Opisu działalności partnera.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:42