Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Według art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 2022, poz. 447 ze zm.), placówki dzielą się na następujące typy:

· socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno – terapeutyczne, rodzinne.
 
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy:

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, także tworzenie i wdrażanie programów pomocy rodzinie i dziecku,
2. Pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach znajdujących się na terenie innych powiatów,
3. Pomoc oraz przyznawanie świadczeń  na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz domy pomocy społecznej, oraz placówki działające na podstawie innych przepisów. Kiedy następuje umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej?

Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych następuje po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w środowisku naturalnym lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.  Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W praktyce pracy tut. Centrum wyraźnie wynika, iż powody umieszczania dzieci poza rodziną, są jednocześnie przeciwwskazaniami wielokrotnie trudnymi do eliminowania w procesie powrotu dziecka do domu rodzinnego. Wychowankowie pozostają w placówkach do pełnoletności lub ukończenia szkoły. Należy im stworzyć zatem możliwie przychylne warunki do nauki i rozwoju. 

Na terenie powiatu tucholskiego funkcjonują dwa Domy Dziecka w Żalnie i w Gostycynie, łącznie dla 28 wychowanków. Informacji na temat wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych można szukać na stronie internetowej bip.bydgoszcz.uw.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: www.pcprtuchola.pl

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 7 czerwca, 2020 13:29