Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Termin składania wniosków  do 30 września 2012r.  przez osoby niepełnosprawne, mieszkańców powiatu tucholskiego (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) mogą składać wnioski wraz z uzasadnieniem na dofinansowanie w wymienionych obszarach:

a) Likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E):

obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

b) Przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4):

obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.


c) Likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D):

obszar C – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym,
obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.


d) Umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar E i F):

obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Jego adresatami będą osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku bądź narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niewidome i słabowidzące będące w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) oraz dzieci poniżej 18 roku życia będą mogły skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego, zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu, a także kursu na prawo jazdy kat. B.
Program finansowany jest  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Informacje oraz wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bippowiat.tuchola.pl/  i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  mieszczącym się przy ul. Pocztowej 7, Tuchola, tel. 052 559-19-96 lub 052 559-20-18

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:25