Projekt systemowy 2008 r.

2008 r.

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Domem Dziecka w Tucholi.

Projekt systemowy realizowany był od 01.06.2008 r. – 31.12.2008 r.

Cel projektu:

Celem projektu było wyposażenie młodzieży usamodzielniającej się z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów (wykształcenie, dobry zawód, stan zdrowia, talenty, wsparcie innych osób) po opuszczeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzin zastępczych. Nabycie umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy przez młodzież z placówki oraz z rodzin zastępczych. Poznanie różnych form skutecznej komunikacji interpersonalnej, kształtowania własnej przyszłości. Wytworzenie w uczestnikach projektu postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uzyskanie większej pewności siebie.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu systemowego. Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego, były osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracowały, przysposabiały się do opuszczenie placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzin zastępczych. Osoby te miały trudności z integracją społeczną i zawodową. Wsparciem objęte zostały 2 osoby; wychowankowie Domu Dziecka oraz 4 osoby wychowujące się w rodzinach zastępczych. Przed osobami tymi czekała poważna decyzja dotycząca kontynuowania nauki oraz ogólnej drogi życiowej.

Działania:

W roku 2008 podpisano 5 kontraktów socjalnych z wychowankami Domu Dziecka oraz rodzin zastępczych. Uczestnicy projektu systemowego odbyli 4 zajęcia po 6 godzin z trenerką Neurolingwistycznego Programowania z zakresu samodoskonalenia. Przeprowadzono również 8 spotkań terapeutycznych po 3 godziny. Z w/w grupą pracował także indywidualnie psycholog.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:42