Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2011 rok.

Celem projektu systemowego w 2011 roku była reintegracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie w zakresie edukacyjnym, zdrowotnym, społecznym i zawodowym z terenu powiatu tucholskiego oraz podniesienie skuteczności działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach projektu systemowego wsparciem objęte zostały osoby korzystające
z pomocy społecznej, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 
Projekt poza celem głównym zakładał również pięć celów szczegółowych:
 
– Podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych;
– Nabycie umiejętności korzystania z technologii IT;
– Podniesienie sprawności psychofizycznej;
– Usprawnienie poruszania się na rynku pracy poprzez wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju;
– Podniesienie skuteczności działań PCPR wobec klientów.
 
Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 190.292,00 zł.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:50