PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. “RODZINA W CENTRUM”

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433 z póź. zm.) informuję o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner wiodący projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń.

Cal projektu: zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko – pomorskim.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:43