„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi w roku 2011 realizuje projekt konkursowy „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 mieszkańców powiatu tucholskiego:
– 10 osób niepełnosprawnych
– 5 osób bezrobotnych
Wsparcie kierowane do Beneficjentów Ostatecznych to:
– zajęcia z trenerem umiejętności społecznych
– wsparcie psychologa
– doradztwo zawodowe
– kursy zawodowe
– warsztaty, zwiększające umiejętności społeczne
– wyjazdy i wyjścia integracyjne
– poznawanie bazy kulturalnej i społecznej powiatu tucholskiego
– 5-miesięczny płatny staż zawodowy


Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Różnorodne formy wsparcia mają na celu zwiększenie partycypacji Beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym. Projekt nakierowany jest także na ukazanie osób niepełnosprawnych jako silnie zmotywowanych i pełnowartościowych pracowników, m. in. poprzez organizację seminarium dla pracodawców z terenu powiatu tucholskiego pt. „Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.


Wartość projektu wynosi 405.812,50 zł.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:49