Zamówienie z wolnej ręki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że dnia 18 grudnia 2009 r. podpisano umowę z firmą szkoleniową Exellance Consulting Pietrasińscy Sp.j., ul. Wybickiego 36b/10, 87-100 Toruń na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 30 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 30 klientów pomocy społecznej z zakresu coachingu.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu: “Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowanego w ramach umowy nr UDA-POKL.07.02.01-04-051/09-00 z dnia 16 listopada 2009 roku.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 17:42