Zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi regulują:

 1. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.   
 2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.      
 3. Statut Powiatu Tucholskiego.  
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 8. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 9. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 10. Ustawy z dnia 29 lipiec 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 11. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 12. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 13. Ustawy z dnia 5 stycznia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
 14. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 16. Aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 7 czerwca, 2020 13:28