Aktywny Samorząd 2018 r.

“Aktywny samorząd” w 2018r

Powiat Tucholski w roku 2018 kontynuuje

realizację pilotażowego programu

„Aktywny samorząd”,

którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier

ograniczających uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu

społecznym i zawodowym. Środki na realizację programu pochodzą

z PFRON.  Składa się on z dwóch modułów.

W 2018 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
1. Obszar A:
a. Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

b. Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,dysfunkcja narządu ruchu,

2. Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3. Obszar C:
a. Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

b. Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

2. Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe zasady dostępne tutaj

Harmonogram realizacji projektu:

01.03.2018 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

09.04.2018 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

30.03.2018 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego, Moduł II

30.08.2018 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2018 – Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

10.10.2018 – Termin  zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II

15.04.2019 – Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2017 r.)

Więcej informacji o programie udzielają:

Natalia Kamecka

Przemysław Zysnarski


(pokój 011), Tel. 525592018
  Szczegółowe zasady dostępne na stronie www.pcprtuchola.pl,  www.pfron.org.pl.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:55