OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ogłoszonym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” POKL.
1. Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej.
2. W ramach projektu przewiduje się działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegające na opracowaniu i wdrożeniu poprzez pilotaż, modeli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz wybranych standardów usług.
3. Projekt przewidziany jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące rozpoczęty nie wcześniej niż w styczniu 2012 roku.
4. Lider deklaruję, że liczba partnerów nie powinna przekroczyć 2 podmiotów.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl
Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Potencjał i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych.
3. Zasoby materiałowe, lokalowe i ludzkie partnerów.
4. Zgodność profilu działalności z celami projektu.
Podmioty składające odpowiedź są zobowiązani scharakteryzować swoją działalność, zgodnie z w/w kryteriami.

Odpowiedzi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Odpowiedź na konkurs o naborze partnera „TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ” osobiście, kurierem lub drogą pocztową w terminie do 02.01.2012 do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do PCPR), na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
Pok. 010

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:17