Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu POKL

PARTNERSTWO W RAMACH POKL

       W związku z ogłoszeniem z dnia 28 czerwca 2010 roku, zamieszczonym na www.bippowiat.tuchola.pl, www.pcpr.tuchola.pl oraz w „Gazecie Pomorskiej” dotyczącym naboru partnerów do realizacji Projektu  PO KL „Czekamy na  Ciebie – wyjdź z domu” w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.2.1/2010 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera – Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi. Wybór Partnera odbył się w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw z związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658).
Przy wyborze Partnera zadecydowały następujące kryteria:
– zgodność działania Partnera z celami partnerstwa,
– spełnianie wymogów organizacyjnych, merytorycznych i finansowych, o których mowa w wytycznych Systemu Realizacji PO KL 2007-2013,
– posiada doświadczenie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
– posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
– posiada niezbędne zaplecze administracyjne, dydaktyczne i techniczne,
– siedziba Partnera znajduje się w centrum miasta i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
     Wieloletnie doświadczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi pokazały, że niektóre niezwykle złożone i wielowymiarowe problemy związane z realizacją polityk publicznych mogą być rozwiązane jedynie poprzez wspólne działania.
     W ramach partnerstwa przedstawiciele obu instytucji będą aktywnie współpracować dzieląc się pomysłami, wiedzą fachową i doświadczeniami, a także zobowiązaniami i zadaniami.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 17:49