OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU „CZEKAMY NA CIEBIE – WYJDŹ Z DOMU”

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU
„CZEKAMY NA CIEBIE – WYJDŹ Z DOMU”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, przygotowując wniosek o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie art. 28a ust. 4 pkt
1 ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tekst jednolity 2009r. Nr 84 poz. 712 ze zm.)

ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”, planowany termin rozpoczęcia projektu grudzień 2010, zakończenia grudzień 2011. Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Tucholskiego.

1. Celem ogólnym naszego projektu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu tucholskiego w wieku 18 – 60 lat poprzez podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych.

2. Zakres projektu:
W ramach projektu przewiduje się przede wszystkim organizację:
a. konferencji dotyczących niepełnosprawności;
b. szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,
c. konkursów i wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych
d. spotkań i wyjazdów integracyjnych,
e. spotkań z przedstawicielami zakładów pracy oraz organizacji pozarządowych,
f. poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

3. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć;
b.  przedstawienie rodzaju i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz
z uzasadnieniem;
c.  przedstawienie zasad i narzędzi autoewaluacji projektu.

4. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty stwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
b. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów
c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności
d. aktualny statut podmiotu,
e. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego)
f. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych w zakresie przewidzianych w niniejszej informacji,
g.  wykaz opracowanych przez podmiot studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych potwierdzone ewentualnymi referencjami/podziękowaniami
h. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

5. Kryteria wyboru partnerów:
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
a. zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie,
b. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
c. kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
d. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
e. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa.

Termin składania ofert: 19 lipca 2010 roku do godz. 12.00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór partnera na realizację projektu pt„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”

Oferty należy przesłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
lub złożyć osobiście w/w miejscu:
– sekretariat – parter, pok. 010. , w godz. 7.30-15.30

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi: do 19  lipca 2010r.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a. wyboru jednego partnera do realizacji projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”
b. zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania
c. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań (z wyłączeniem opracowania Studium Wykonalności projektu) przewidzianych dla partnera projektu
d. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny
e. ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje Kierownik PCPR
Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi  http://www.bippowiat.tuchola.pl/, na stronie internetowej www.pcpr.tuchola.pl oraz w gazecie lokalnej.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 17:47