OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY” W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU NR 1/POKL/7.4/2012 PRZEZ ROPS W TORUNIU.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. O zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy” w ramach ogłoszonego konkursu nr 1/POKL/7.4/2012 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem projektu będzie aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tucholskiego.
1.W ramach projektu przewiduje się działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym polegające na organizacji kursów zawodowych, szkoleń psychospołecznych, działań integracyjnych, wsparcia zawodowego oraz staży zawodowych.
2.Projekt przewidziany jest na okres nie dłuższy niż 18 miesiące rozpoczęty nie wcześniej niż
w styczniu 2013 roku.
3.Lider deklaruję, że liczba partnerów nie powinna przekroczyć 2 podmiotów.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu www.ropstorun.pl
Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1.Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.Potencjał i doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych.
3.Zasoby materiałowe, lokalowe i ludzkie partnerów.
4.Zgodność profilu działalności z celami projektu.
Podmioty składające odpowiedź są zobowiązani scharakteryzować swoją działalność, zgodnie z w/w kryteriami.
Odpowiedzi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Odpowiedź na konkurs o naborze partnera 7.4 osobiście, kurierem lub drogą pocztową w terminie od 30.05.2012 do 13.06.2012
do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do PCPR), na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
Ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
Pok. 010

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 18:25