Projekt systemowy w 2012 roku

Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2012 rok.

Celem projektu systemowego w 2012 roku był wzrost aktywizacji społecznej
i zawodowej klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w latach
2012 – 2013.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte dwie grupy docelowe. Pierwszą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Drugą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie
nie pracują, tzn., nieaktywne zawodowo przysposabiające się do opuszczenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Projekt zakłada pięć celów szczegółowych:

– Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
i sprawności psychofizycznej w 2012;
– Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
i sprawności psychofizycznej w 2013;
– Wzrost aktywizacji zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności, kontynuacja i sfinansowanie wykształcenia powracających w 2013;
– Wzrost efektywności pracy PCPR w latach 2012 – 2013.

Projekt realizowany jest od stycznia 2012 do grudnia 2013. Całkowita wartość projektu 406.298,85 zł

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:50