Projekt systemowy 2009 r.

2009 r.

PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej.

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy realizowany jest od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz osób korzystających z pomocy społecznej i ich otoczenia społecznego.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, aktywizacja na rynku pracy oraz nabycie umiejętności grupowego rozwiązania trudnych sytuacji. Przygotowanie 8 osób niepełnosprawnych (teoretyczne, praktyczne) do podjęcia pracy poprzez doradztwo zawodowe. Podniesienie świadomości o istniejących możliwościach z zakresu poradnictwa prawnego dotyczącego zatrudnienia,
Wyrobienie wśród uczestników zaradności życiowej zwiększenie umiejętności komunikacyjnych. Poprawa stanu psychofizycznego, stworzenie warunków do nawiązania nowych znajomości u osób z orzeczonym stopniem lekkim lub umiarkowanym niepełnosprawności.

Uczestnicy:

Grupę docelową projektu systemowego; Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego; są dwie grupy. Pierwszą grupą są osoby korzystające z pomocy społecznej, niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz stanowiące ich otoczenie społeczne. Drugą grupą docelową jest 8 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Działania.

W tym roku podpisano 8 kontraktów socjalnych z osobami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (pierwsza grupa docelowa). Osoby te uczestniczyły w treningu interpersonalnym (20 godz.), zajęciach z doradcą zawodowym (3 godz.), a także miały możliwość skorzystania z porady prawnej (1 godz.). W/w osoby skierowane zostały na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Przewidziana jest również wycieczka uczestników projektu na targi pracy do Poznania.

Drugą grupą docelową jest 8 rodzin wykluczonych społecznie objętych metodą Konferencyjnej Grupy Rodzinnej (w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej). Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) jest metodą pracy z rodziną, spotkaniem jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem, często przed ingerencją ze strony pomocy społecznej. Przy wdrażaniu metody KGR na terenie powiayu tucholskiego pracować będzie 7 pracowników socjalnych, których głównym zadaniem jest wyselekcjonowanie ze środowiska lokalnego rodziny mogącej przystąpić do metody i jej zgłoszenie. Aktywnie udziela się również 2 koordynatorów, wspierających swoją pracą wszyskie działania w obrębie KGR.

Ostatnia aktualizacja:

Data opublikowania: 9 czerwca, 2020 15:46